Fundacja Prowincjonalna powstała w 2018 roku, z przekształcenia Fundacji im.Jerzego Koleckiego.

Fundacja Prowincjonalna

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Polna 22/4

tel. 608 460 889 lub 600 453 658

NIP 735 288 15 98

nr rachunku bankowego:
41 1020 3466 0000 9302 0144 5055

 

Celem Fundacji jest jest działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej:

a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym w szczególności:
- popularyzacja twórczości dla dzieci i młodzieży, w tym podniesienie rangi obchodów Dnia Dziecka w Mieście Dzieci Świata;

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym w szczególności
poszerzenie oferty kulturalnej artystycznej i naukowej dla mieszkańców,
kuracjuszy i turystów poprzez    
    organizowanie wystaw, festiwali, spotkań autorskich, koncertów, warsztatów, wykładów itp.

c)
promocja Uzdrowiska i miasta Rabka-Zdrój poprzez organizowanie ewentów, gali, pokazów, wydarzeń artystycznych, rekonstrukcji historycznych itp.
d)
promocja i sprzedaż wydawnictw, obrazów, rzeźb oraz wyrobów rękodzieła miejscowych twórców i artystów
e)
działalność wydawnicza i publicystyczna
f)
wspieranie i współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pożytku publicznego przy
organizacji imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym
g) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
h) turystyka i krajoznawstwo;
i) kultura fizyczna i sport,
j) ekologia, ochrona środowiska w tym w szczególności wsparcie na rzecz ochrony środowiska Rabki-Zdrój jako uzdrowiska,
k) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
l) działalność charytatywna i dobroczynność w tym w szczególności związanej pomocą matkom z dziećmi,
m) ochrona i promocja zdrowia w tym w szczególności medycynę niekonwencjonalną, psychologię i pedagogikę alternatywną ,
n) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
o) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
p) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
q) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
r) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
s) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
t) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
u) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
v) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
w) wspieranie wolontariatu,

x)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

:::STATUT FUNDACJI PROWINCJONALNEJ